zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Zasady rekrutacji - I stopnień

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – na podstawie wyników tego egzaminu.  Jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości – na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu uzyskanej w szkole średniej.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.

Liczbę punktów z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

  • Bezpieczeństwo Narodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
  • Bezpieczeństwo Międzynarodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
  • Ekonomika Obronności – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
  • Logistyka – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
  • Lotnictwo – przedmioty do wyboru: geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
  • Obronność – przedmioty do wyboru: geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
  • Zarządzanie i dowodzenie – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Termin aktywacji systemu jest ogłaszany na stronie internetowej.

 

Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest:

1) wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. „zdjęcie legitymacyjne” lub „do dowodu osobistego”),

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe.

 

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:

1) podanie – wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,

2) ankieta osobowa – wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,

3) świadectwo dojrzałości oraz jego kopia w celu poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą – kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną notarialnie,

4) kserokopię dowodu osobistego,

5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,

6) jedną fotografię formatu 35 x 45 mm.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama