zmień miasto

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - SGH, WarszawaZ tradycją w nowoczesność. 110 lat SGH.

Zasady rekrutacji

Studia licencjackie:

W roku akademickim 2015/2016 przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego lub oceny z egzaminu dojrzałości, lub oceny końcowej na świadectwie dojrzałości wydanym za granicą.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

  • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka
  • przedmiot drugi: geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub fizyka
  • pierwszy język do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski lub francuski lub hiszpański lub włoski
  • drugi język do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski lub francuski lub hiszpański lub włoski


Ważne:

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego – z przedmiotów wymienionych wyżej, zdanych na poziomie rozszerzonym oraz z drugiego języka obcego zdanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, obowiązuje lektorat z jednego języka obcego. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne będzie to "pierwszy język obcy" z powyższego zestawienia.


Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w którym prowadzone będą studia nie uzyskali co najmniej 70 punktów procentowych, powinni dysponować także dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka obcego co najmniej na poziomie B2.Studia magisterskie:

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim w roku akademickim 2014/2015 jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.


Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych, wymaganych dokumentów.

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji – zasady przyjęć, harmonogramy, wymagane dokumenty – dostępne są na stronie www.sgh.waw.pl/rekrutacja

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama