zmień miasto

Uczelnia Łazarskiego, WarszawaKształcimy kadry na potrzeby Europy!

Zasady rekrutacji

Zasady przyjęć na studia
2016/2017

 

Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy:

- zarejestrować się w systemie internetowym online www.rekrutacja-on-line.lazarski.pl

- wydrukować formularz z maila po rejestracji online

- złożyć dokumenty w dziale rekrutacji

 

DZIAŁ REKRUTACJI

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

sektor F, parter, pok. 63 

tel. (0-22) 543-55-55

rekrutacja@lazarski.edu.pl


czynny:

lipiec – wrzesień
pon.- pt. 9:00 – 18:00              

sob. 9:00 – 14:00

październik – czerwiec  

pon.- pt. 9:00 – 17:00   


Termin składania dokumentów

5 maja – 30 września 2016

 

Dokumenty składane przy zapisie:

- formularz zgłoszeniowy

- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości -

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)

- dowód tożsamości – do wglądu i skopiowania przez pracownika uczelni

- 1 fotografia (wymiary, jak do dowodu – 34mm x 45mm)

- dowód wpłaty wpisowego – 400zł (potwierdzenie przelewu lub paragon z kasy)

 

dodatkowo na studia II stopnia:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,

 

dodatkowo na studia w języku angielskim:

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2


Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego na studia I stopnia
oraz jednolite studia magisterskie* jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych
w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich).

 

Istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia także po niepokrewnym kierunku. Na podstawie suplementu do dyplomu Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o ewentualnej konieczności uzupełnienia różnic programowych. Jednakże na I semestrze studiów przewidziane są także przedmioty podstawowe, dzięki którym zazwyczaj absolwenci innych kierunków, nie muszą już uzupełniać różnić programowych.

 

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być:

na studia I stopnia:

- certyfikat międzynarodowy

- międzynarodowe świadectwo maturalne (matura IB)

- europejskie świadectwo maturalne (matura EB)

- świadectwo maturalne, potwierdzające odbywanie całego toku nauki w języku angielskim.

 

na studia II stopnia:

- certyfikat międzynarodowy

- dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzający odbywanie całego toku studiów w języku angielskim.

 

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka należy przystąpić do testu weryfikującego, przeprowadzanego pod koniec września na terenie Uczelni.

 

Sposób przeliczania punktów dla osób z „nową maturą”

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

         poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt

         poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

 

Sposób przeliczania punktów dla osób ze „starą maturą”

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6

skala 2-5

2 (dop  /mierny) – 20pkt

 

3 (dst) – 45pkt

3 (dst) – 50

4 (db) – 70pkt

4 (db) – 80

5 (bdb) – 100pkt

5 (bdb) – 120

6 (cel) – 120

 
Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

Ocena

Punkty SL

Punkty HL

7

150

200

6

135

180

5

112,5

150

4

90

120

3

67,5

90

2

45

60

1

0

0

 

 

 

 


Zniżki w czesnym za wysokie wyniki na maturze

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie*, zgodnie z Zasadami i trybem przyjmowania na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli zapiszą się do 31 sierpnia i w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych otrzymają:

 

600 – 500 punktów rekrutacyjnych – 50% zniżki

499 – 400 punktów rekrutacyjnych – 30% zniżki

 

https://rekrutacja-on-line.lazarski.pl/

 * Próg punktowy oraz zniżka nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz kandydatów zapisujących się na wyższe semestry, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama