zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest największą w kraju uczelnią wojskowo-cywilną. Kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych na studiach wojskowych oraz osoby cywilne na studiach ogólnodostępnych bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej.

 • studia stacjonarne są bezpłatne; na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne
 • limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie internetowej www.wat.edu.pl
 • kandydat, w czasie rejestracji - w ramach jednej opłaty za postępowanie rekrutacyjne - może wybrać do trzech  kierunków  na każdym rodzaju studiów
 • podstawą zarejestrowania, jest wprowadzenie swoich danych poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) oraz wniesienie opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • wyniki rekrutacji zostaną podane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata po ogłoszeniu wyników, w wyznaczonym terminie, należy dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty;

UWAGA!: niedostarczenie świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

 • maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, szczegóły w uchwale Nr 10/WAT/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019
 • studenci zamiejscowi mogą ubiegać się o odpłatne zakwaterowanie w Domach Studenckich znajdujących się na terenie kampusu – szczegóły w zakładce Sprawy studenckie na stronie internetowej WAT

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) na stronie:
  https://wat-irk.wat.edu.pl
 • przyjęciu decyduje liczba punktów rankingowych obliczona na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego
 • punkty rankingowe na studia I stopnia liczone są z następujących przedmiotów:

BIOGOSPODARKA

 • matematyka na kierunki techniczne - max 45 pkt.; na kierunki licencjackie („bezpieczeństwo narodowe”, „ obronność państwa” oraz ,,zarządzanie”) - max 30 pkt.
 •  fizyka z astronomią lub fizyka na kierunki techniczne, (chemia na kierunek ,,chemia”, fizyka lub chemia, lub biologia na kierunek biogospodarka) - max 30 pkt.; geografia lub historia, lub WOS na kierunki licencjackie („bezpieczeństwo narodowe”, „ obronność państwa” oraz ,,zarządzanie”) -max 45 pkt.
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt.
 •  język polski - max 5 pkt.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby przyjęte na studia I stopnia zobowiązane są złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do okazania w trakcie składania dokumentów)
 • aktualną fotografię (jak do dowodu) oraz przesłać po przez IRK kolorową fotografię w formie cyfrowej

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, budynek główny,

Sekcja ds. Rekrutacji

poniedziałek - piątek w godz. 7.30 ÷ 15.30

w okresie lipiec-wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18.00

tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938

e- mail rekrutacja@wat.edu.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:

www.wat.edu.pl

https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT

https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

FB dlaMaturzysty.pl reklama