zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - WSBiO, WarszawaZainwestuj w swoją przyszłość! Studiuj na WSBiO!

O specjalnościach

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia pierwszego stopnia

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo Publiczne

Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich. W lutym 2011 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w Policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Prawo karne materialne z prawem wykroczeń – część ogólna
 2. Zasady użytkowania broni
 3. Postępowanie na miejscu zdarzenia
 4. Procedury kontroli i zatrzymywania
 5. Prawo karne materialne z prawem wykroczeń – część szczególna
 6. Procedury kontroli ruchu drogowego
 7. Postępowanie z osobami podejrzanymi o dokonanie przestępstwa
 8. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 9. Prawo i przestępczość nieletnich
 10. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego

 

 • Bezpieczeństwo cywilne

Specjalność przeznaczona dla pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego i spraw obronnych urzędów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów ochrony ludności i mienia, dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 2. Ratownictwo techniczne wobec zagrożeń budowlanych i kominukacyjnych
 3. Zasady zarządzania działaniami ratowniczymi
 4. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 5. Ochrona przeciwpożarowa, systemy i struktury ratownicze
 6. Ratownictwo specjalistyczne
 7. Organizacja procesów ewakuacji
 8. Ochrona środowiska naturalnego
 9. Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 10. System obrony cywilnej i ochrony ludności

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem
i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych
i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Zagrożenia militarne i niemilitarne bezpieczeństwa państwa
 2. Bezpieczeństwo publiczne i cywilne
 3. Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości
 4. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 5. Sojusz Północno-Atlantycki i jego rola w bezpieczeństwie międzynarodowym
 6. Bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa
 7. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa
 8. Polska w międzynarodowych operacjach pokojowych
 9. Świadczenia na rzecz obronności
 10. Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych

 

 • Zarządzanie kryzysowe

Program specjalności zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci specjalności przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia w strukturach Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia, Biurze Ochrony Rządu oraz innych jednostkach administracji bezpieczeństwa.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 2. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 3. Organy administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym
 4. Ochrona przeciwpożarowa, systemy i struktury ratownicze
 5. Ratownictwo medyczne
 6. Zasady zarządzania działaniami ratowniczymi
 7. Organizacja procesów ewakuacji
 8. Obszary podległe obowiązkowej i szczególnej ochronie
 9. Bezpieczeństwo komunikacji powietrznej państwa
 10. System obrony cywilnej i ochrony ludności

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia drugiego stopnia

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 2. Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe
 3. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 4. Globalne zagrożenia bezpieczeństwa
 5. Współczesne międzynarodowe operacje wojskowe
 6. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
 7. Bezpieczeństwo euroatlantyckie i europejskie
 8. Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

 

 • Bezpieczeństwo publiczne

Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Zwalczanie przestępczości
 2. Prawo karne z elementami postępowania karnego
 3. Bezpieczeństwo cywilne
 4. Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 5. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 6. Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 7. Kryminologia i kryminalistyka
 8. System reagowania kryzysowego
FB dlaMaturzysty.pl reklama