zmień miasto

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa„Odpowiedzialne piękno”

Gospodarka przestrzenna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna ukierunkowana jest na organizację przestrzeni otaczającej czło

wie

ka. Kierunek skupia się na połączniu wartości nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Priorytetem jest u

względnienie ochrony wartości przestrzeni i jej racjonalnego wykorzystania w zgodzie z utrzymaniem równowagi pomiędzy działalnością ludzką a zasobami naturalnymi. Przekształcenie przestrzeni społecznej jest możliwe dzięki pobudzaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych.

Rola Gospodarki Przestrzennej, jako interdyscyplinarnej nauki, polega na świadomym i racjonalnym porządkowaniu przestrzeni mającym na celu osiągniecie ładu przestrzennego, w którym każdy element pełni dobrze przemyślaną rolę.

 

STUDIA INŻYNIERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

Organizacja:

 • Czas trwania: 4 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki wiedzy technicznej, ekonomicznej, stanowić będą konkurencyjną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy. Nastawienie na rozwój i zaznajomienie z najnowszymi trendami gospodarowania przestrzenią,  wraz z silną podstawą i umiejętnościami poruszania się w przestrzeni administracji samorządowej, a dalej na rynku nieruchomości pozwoli absolwentowi odnaleźć się w konkretnym zawodzie: planisty, zarządcy i administratora nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, specjalisty ds. technicznych itp. Program kształcenia pozwala na wykształcenie umiejętności i kompetencji inżynierskich

 

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych;
 • pracowniach urbanistycznych;
 • instytucjach nadzoru architektoniczno – budowlanego;
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • jednostkach administracji państwowej między innymi w wydziałach: architektury, infrastruktury, nadzoru budowlanego, nadzoru prawno – właścicielskiego. 
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkalnej, w jednostkach współtworzących plany rozwojowe i projekty przebudowy;
 • firmach specjalizujących się zarządzaniem nieruchomością komercyjną; 
 • spółkach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi;
 • agencjach nieruchomości;
 • firmach konsultingowych;
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 • spółkach developerskich;
 • sektorze bankowym, w jednostkach skupiających się na rynku nieruchomości; 
 • firmach audytorskich;
 • wydziałach finansowego planowania zagospodarowania przestrzennego w jednostkach administracji publicznej;


Po zakończeniu studiów absolwent specjalności potrafi:

 • zaplanować rozwój przestrzenno – ekonomiczny miast, gmin i regionów;
 • projektować z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych;
 • wdrożyć strategię rozwoju regionalnego z zachowaniem zasad ekologii;
 • określić kierunek polityki w zakresie gospodarowania przestrzennego
 • zagospodarować przestrzeń z uwzględnieniem wartości przyrody i potrzeb człowieka;
 • stworzyć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • stworzyć plany zagospodarowania przestrzennego na terenach zamkniętych/chronionych;
 • czytać ze zrozumieniem opracowania planistyczne;
 • gromadzić, porządkować i analizować dane (zarówno graficzne, jak i opisowe);
 • wydawać decyzję administracyjne w zakresie planowania przestrzennego;
 • scharakteryzować elementy kompozycji urbanistycznej w otaczającej przestrzeni;
 • administrować nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży;
 • zarządzać przestrzenią, z uwzględnieniem: planów powierzchni, potrzeb inwestycyjnych, konieczności wyposażenia powierzchni, popytu na powierzchnię oraz gospodarki odpadami;
 • planować udogodnienia: bieżące, strategiczne, antykryzysowe;
 • utrzymać prawidłowy stan powierzchni oraz wszystkich znajdujących się na jej terenie urządzeń poprzez: planowanie napraw i remontów, konieczną konserwację;
 • zarządzać budżetem nieruchomości: maksymalizacja zysków przedsiębiorcy poprzez minimalizację kosztów eksploatacyjnych;
 • zarządzać działem administracji nieruchomości w zakresie obsługi informatycznej, telekomunikacyjnej i kadrowej (w porozumieniu z najemcą, właścicielem);
 • umiejętnie administrować nieruchomością z uwzględnieniem proekologicznych wymogów: zużycia energii, składowania odpadów, kontroli emisji zanieczyszczeń, przepisów BHP i Och. Ppoż. 
 • przeprowadzić analizę finansowo – ekonomiczną rynku nieruchomości;
 • dokonać analizy rentowności nieruchomości;
 • wedle najwyższych standardów świadczyć usługi w zakresie doradztwa i obrotu nieruchomościami;
 • dokonać wyceny aktywów przedsiębiorstwa oraz zarządzanych powierzchni;
 • świadczyć usługi w zakresie doradztwa technicznego;
 • nadzorować projekty zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotować dokumentację konieczną do zakupu nieruchomości pod realizację inwestycji;


Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama