zmień miasto

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa„Odpowiedzialne piękno”

Promocje Stypendium Kanclerza - regulaminy

 

REGULAMIN „STYPENDIUM KANCLERZA –

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ Z CZERWONYM PASKIEM”

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

1. Promocja „Stypendium Kanclerza – świadectwo ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem”,

obowiązująca w okresie od 01 czerwca 2016 do 31 lipca 2016 r., oznacza możliwość zapisania się na

studia stacjonarne na kierunek Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i

skorzystanie z obniżki opłaty czesnego za I semestr studiów o 600 zł po spełnieniu określonych warunków.

2. Warunki skorzystania z promocji:

a) z promocji korzystają osoby, które się na nią powołają i w podanym wyżej okresie złożą wymagany komplet

dokumentów.

b) dokonają wpłaty pierwszej raty czesnego w roku akademickim 2016/2017, zgodnej z obowiązującym

Zarządzeniem Kanclerza, w nieprzekraczalnym terminie tj. 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia na studia/

wydania decyzji o przyjęciu.

3. Niedochowanie terminu wymienionego w punkcie 2 powoduje natychmiastową wymagalność opłaty

czesnego, określonej w Zarządzaniu Kanclerza i utratę możliwości skorzystania z promocji.

4. Wszelkich płatności dokonujemy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy uczelni, decyduje wyłącznie

data wpływu środków na rachunek bankowy uczelni, a nie data dokonania wpłaty.

5. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego

(tj. do 25 września 2016 r.) na pisemną prośbę zwracamy zapłacone czesne.

6. Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania obowiązujące w WSIiZ.

7. Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji „Stypendium Kanclerza–świadectwo

ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem” rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSIiZ.

8. Z promocji mogą skorzystać wszyscy kandydaci na studia stacjonarne na kierunek Kosmetologia posiadający

świadectwo ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem.

9. Zmiana trybu studiów (ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne) w ciągu r/a 2016/2017 powoduje

anulowanie postanowień niniejszej promocji i konieczność dokonania opłaty z tytułu czesnego w pełnej

kwocie zgodnej z obowiązującym Zarządzeniem Kanclerza.

10. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.

 

Warszawa, 17 maja 2016 r.

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA

Marcin Jarosław Geryk

KANCLERZ

 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem promocji „Stypendium Kanclerza–świadectwo ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem” dla

kandydatów na studia stacjonarne na kierunek Kosmetologia

w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

Warszawa, ………………………………… 2016 r. …………………………………………

czytelny podpis

 

 

 

REGULAMIN „STYPENDIUM KANCLERZA –

NIŻSZE CZESNE NA STUDIACH STACJONARNYCHII STOPNIA”

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

1. Promocja „Stypendium Kanclerza – niższe czesne na studiach stacjonarnych II stopnia”, obowiązująca w

okresie od 01 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r., oznacza możliwość zapisania się na studia stacjonarne

na kierunek Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i skorzystanie z obniżki opłaty

czesnego za I semestr studiów o 750 zł [absolwenci spoza WSIiZ], o 700 zł [absolwenci WSIiZ] po

spełnieniu określonych warunków.

2. Warunki skorzystania z promocji:

a) z promocji skorzystają osoby, które się na nią powołają i w podanym wyżej okresie złożą wymagany komplet

dokumentów,

b) dokonają wpłaty pierwszej raty czesnego w roku akademickim 2016/2017, zgodnej z obowiązującym

Zarządzeniem Kanclerza, w nieprzekraczalnym terminie tj. 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia na studia/

wydania decyzji o przyjęciu,

c) złożą dokumenty potwierdzające ukończenie studiów I stopnia ze średnią co najmniej 4,5.

3. Niedochowanie terminu wymienionego w punkcie 2 powoduje natychmiastową wymagalność opłaty

czesnego, określonej w Zarządzaniu Kanclerza i utratę możliwości skorzystania z promocji.

4. Wszelkich płatności dokonujemy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy uczelni, decyduje data wpływu

środków na rachunek bankowy uczelni, a nie data dokonania wpłaty.

5. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego

(tj. do 25 września 2016 r.) na pisemną prośbę zwracamy zapłacone czesne.

6. Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania obowiązujące w WSIiZ.

7. Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji „Stypendium Kanclerza–niższe czesne na

studiach stacjonarnych II stopnia” rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSIiZ.

8. Z promocji może skorzystać 40 osób.

9. Zmiana trybu studiów (ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne) w ciągu r/a 2016/2017 powoduje

anulowanie postanowień niniejszej promocji i konieczność dokonania opłaty z tytułu czesnego w pełnej

kwocie zgodnej z obowiązującym Zarządzeniem Kanclerza.

10. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.

 

Warszawa, 17 maja 2016 r.

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA

Marcin Jarosław Geryk

KANCLERZ

 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem promocji „Stypendium Kanclerza–niższe czesne na studiach stacjonarnych II stopnia” dla kandydatów

na studia stacjonarne na kierunek Kosmetologia

w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

 

Warszawa, ………………………………… 2016 r. …………………………………………


FB dlaMaturzysty.pl reklama