zmień miasto

Collegium Szkoła Służb Medycznych, Warszawa

Rekrutacja

Nabór do Szkoły prowadzimy dwa razy w roku:

    •    Na semestr jesienny - rekrutacja od 01 maja do 31 sierpnia.
    •    Na semestr wiosenny - rekrutacja od 07 listopada - 16 lutego

Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

    • świadectwo ukończenia szkoły średniej, (nie wymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun medyczny, asystent osoby niepełno-sprawnej, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik optyk)
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kie-runku  wystawione przez lekarza medycyny pracy ( skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)
    • dwa zdjęcia

Miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, przy ul. Stawki 10 w Warszawie.

Przy złożeniu w sekretariacie szkoły wszystkich wymaganych dokumentów nastąpi podpisanie umowy na kształcenie w Policealnej Szkole Zawodowej.

Wówczas zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który słuchacz będzie zobowiązany uiszczać wszelkie obowiązujące opłaty za naukę

FB dlaMaturzysty.pl reklama