Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

INSTYTUT PRAWA

Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą rektorowi-komendantowi. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

KIERUNKI STUDIÓW W IP

Jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne):

PRAWOw specjalnościach:

  • nowe technologie w administracji,
  • administracja wojskowa,
  • administracja urzędnicza.

 

Studia I stopnia:

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

  • administracja publiczna
  • administracja bezpieczeństwa
  • administracja wojskowa

Studia II stopnia:

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

  • administracja bezpieczeństwa
  • administracja gospodarcza
  • administracja elektroniczna
MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście