Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

INSTYTUT PRAWA

Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą rektorowi-komendantowi. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

KIERUNKI STUDIÓW na IP

Administracja
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • administracja urzędowa (studia I stopnia),
 • administracja wojskowa (studia I i II stopnia),
 • nowe technologie w administracji (studia I i II stopnia).


Prawo
(jednolite studia magisterskie)

Specjalności:

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo wojskowe,
 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.

 

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

WAŻNE

 1. Wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego
 2. Wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów

PRZYGOTUJ

 1. Dowód osobisty
 2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej
 3. Aktualne kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli (+/-100 px) i rozdzielczości 300 dpi

START REKRUTACJI: 4 MAJA 2021 r.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście