Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Instytut Historii Wojskowej

Studia w Instytucie Historii wojskowej będą mieć charakter interdyscyplinarny. Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów nacisk będzie położony na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych. Obejmować one będą także zagadnienia związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa — zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym — aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Znajdują się one na styku historii, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością. To kluczowe elementy umożliwiające identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom polityczno-militarnym.

KIERUNKI STUDIÓW na IHW

Historia
studia I stopnia, stacjonarne

Specjalności:

  • historia wojskowa,
  • historia służb specjalnych,
  • archiwistyka.

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym
rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

WAŻNE

Wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego
Wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów

PRZYGOTUJ

  • Dowód osobisty
  • Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej
  • Aktualne kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli (+/-100 px) i rozdzielczości 300 dpi

START REKRUTACJI: 4 MAJA 2022 r.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście