Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizo­wane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomo­we w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształ­towania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w ob­szarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur admi­nistracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Na­rodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obron­nych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzy­sowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

Studia I stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:

 • obszar postsowiecki
 • obszar bliskowschodni
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE w specjalnościach:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
 • inspektor ochrony danych osobowych
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego
 • info-menadżer

 OBRONNOŚĆ w specjalnościach:

 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

Studia II stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNEw specjalnościach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
 • walka informacyjna

OBRONNOŚĆ w specjalności:

 • obronność państwa

INSTYTUT PRAWA

Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą rektorowi-komendantowi. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

KIERUNKI STUDIÓW W IP

Jednolite studia magisterskie:

PRAWOw specjalnościach:

 • nowe technologie w administracji,
 • administracja wojskowa,
 • administracja urzędnicza.

Studia I stopnia:

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja wojskowa

Studia II stopnia:

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja gospodarcza
 • administracja elektroniczna

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście