Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizo­wane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomo­we w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształ­towania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w ob­szarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur admi­nistracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Na­rodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzy­sowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

KIERUNKI STUDIÓW na WBN

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA – NOWOŚĆ!
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:
(studia I i II stopnia)

 • zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa społecznego (studia I stopnia),
 • obrona narodowa (studia I i II stopnia),
 • obrona terytorialna (studia I i II stopnia),
 • zrównoważone bezpieczeństwo (studia II stopnia).


Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • analityka i prognostyka (studia I i II stopnia),
 • dyplomacja i komunikacja polityczna (studia I i II stopnia),
 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego (studia I stopnia).


Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeństwo
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:
(studia I stopnia)

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
 • zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Specjalności:
(studia II stopnia)

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem,
 • walka informacyjna.


Bezpieczeństwo Wewnętrzne
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • bezpieczeństwo powszechne (studia I i II stopnia),
 • bezpieczeństwo publiczne (studia I i II stopnia),
 • zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia),
 • zarządzanie bezpieczeństwem (studia II stopnia).
MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście