Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Wydział Wojskowy

Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowe­go jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalą­cych oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania progra­mów nauczania.

KIERUNKI STUDIÓW na WWoj

Obronność
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:
(studia I stopnia)

  • obrona terytorialna,
  • współczesne konflikty zbrojne.

Specjalności:
(studia II stopnia)

  • obronność państwa.


Dowodzenie
(studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

  • planowanie i organizacja działań WOT,
  • praca analityczno-sztabowa.
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście