Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządza­nie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Po­nadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i na­uki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifi­kowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział kon­centruje się na: problemach zarządzania i funkcjono­wania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i za­granicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicz­nych w strukturach systemu obronnego państwa.

KIERUNKI STUDIÓW na WZiD

Lotnictwo
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • organizacje lotnicze (studia I i II stopnia),
 • zarządzanie ruchem lotniczym (studia I stopnia),
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (studia II stopnia).


Logistyka
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:
(studia I i II stopnia)

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • transport,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.


Zarządzanie i Dowodzenie
(studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:
(studia I i II stopnia)

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.
MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście