Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządza­nie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Po­nadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i na­uki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifi­kowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział kon­centruje się na: problemach zarządzania i funkcjono­wania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i za­granicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicz­nych w strukturach systemu obronnego państwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

Studia I stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • logistyka wojskowa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym

DOWODZENIE w specjalnościach:

 • planowanie i organizacja działań WOT,
 • praca analityczno-sztabowa

Studia II stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

INSTYTUT HISTORII WOJSKOWEJ

Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej we wskazanym zakresie. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

KIERUNKI STUDIÓW W IHW

studia I stopnia

HISTORIA (planowane uruchomienie w październiku 2020 r.) 

W specjalnościach:

 • historia wojskowa,
 • historia służb specjalnych,
 • archiwistyka 
MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście