Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Zasady rekrutacji – II stopień

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:

1) kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
2) podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia przekracza limit ustalony dla danego kierunku, przeprowadza się dodatkowo test kwalifikacyjny.

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów.  Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

  1. podanie – wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,
  2. ankieta osobowa – wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,
  3. dyplom ukończenia odpowiednich studiów oraz jego kopię celem poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą – kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną notarialnie,
  4. kserokopię dowodu osobistego,
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,
  6. 1 fotografię formatu 35 x 45 mm;
  7. suplement do dyplomu z wyliczoną oceną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brakuje wyliczonej średniej – zaświadczenie z uczelni).  

 

Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia  w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście