zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Zasady rekrutacji - I stopnień


http://www.akademia.mil.pl/zasady-rekrutacji-i-st/zasady-rekrutacji-I-stopien.html

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

PRZEDMIOT STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA

 

 

 

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.

 

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama