zmień miasto

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - LSW, WarszawaNiech praca szuka Ciebie!

Lingwistyka by night

LINGWISTYKA BY NIGHT

Trzyletnie studia językowe I stopnia - TRYB NIESTACJONARNY - WIECZOROWY

Anglistyka: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji w trybie niestacjonarnym wieczorowym to wspaniała alternatywa dla różnych, ogólnych kursów języka angielskiego. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:00 –21:00 dzięki czemu Nasi studenci mają możliwość ciągłego zanurzenia językowego. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą biegle opanować język angielski, doskonalić praktyczne umiejętności językowe.

Zapraszamy wszystkich którzy cenią sobie wolne weekendy i chcą zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystają w codziennej pracy zawodowej.

ANGLISTYKA: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

INFORMACJA O STUDIACH:
Trzyletnie studia licencjackie na kierunku Filologia, specjalność: Filologia angielska przeznaczone są dla osób, które chciałyby biegle opanować język angielski, doskonalić praktyczne umiejętności językowe oraz zdobyć wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Studia licencjackie w ramach specjalizacji: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji dają Studentowi możliwość opanowania języka specjalistycznego z zakresu Business i Legal English, rozszerzenia słownictwa z dziedziny biznesu, prawa i ekonomii oraz doskonalenia umiejętności sporządzania korespondencji handlowej i służbowej, tłumaczenia umów, raportów, sprawozdań i dokumentacji korporacyjnej, przygotowania prezentacji oraz prowadzenia spotkań i negocjacji z uwzględnieniem interkulturowych aspektów współpracy międzynarodowej.

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych korporacjach, w firmach posiadających kontakty międzynarodowe, w kancelariach prawniczych, w instytucjach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym, biurach tłumaczeń oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość specjalistycznego języka obcego, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy.

Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu.

STUDENCI:
Studia licencjackie w ramach specjalizacji Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu ogólnego oraz specjalistycznego, branżowego języka obcego, m.in. menadżerów średniego szczebla w korporacjach międzynarodowych, pracowników firm, instytucji i organizacji posiadających kontakty międzynarodowe oraz osób pragnących nawiązać współpracę z organizacjami/firmami zagranicznymi.

CEL STUDIÓW:

 

 •  przekazanie studentom praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie ogólnego języka angielskiego oraz szeroko pojętego języka biznesu, ekonomii, prawa i administracji;
 •  pogłębienie ogólnej wiedzy w obszarze nauk humanistycznych;
 •   zdobycie wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.
 •  zapoznanie studentów z terminologią prawniczą i ekonomiczną, terminologią umów i dokumentów, niezbędną we współpracy międzynarodowej;
 •  zapoznanie studentów z pojęciami ogólnymi oraz zagadnieniami teoretycznymi, związanymi z sektorem biznesu w języku angielskim, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym;
 •  zapoznanie studentów z pojęciami ogólnymi oraz zagadnieniami teoretycznymi, związanymi z sektorem biznesu w języku angielskim, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym;

 

 
Absolwent specjalizacji Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym:
Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie. Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
Program specjalizacji: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji obejmuje praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w celu sprawnego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, wiedzę z zakresu terminologii specjalistycznej związanej z biznesem, prawem i ekonomią, etc. w języku angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego. 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE: 

 

 •  Praktyczną naukę języka angielskiego
 •  Komunikację pisemna i ustną w biznesie i administracji
 •  Terminologię specjalistyczną z zakresu biznesu, ekonomii i administracji
 •  Język pisany i korespondencję służbowa/handlowa, tłumaczenie dokumentów, umów, raportów, sprawozdań, etc.
 •  Prezentacje, negocjacje i mediacje w języku angielskim
 •  Przygotowanie do egzaminu certyfikującego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: LCCI English for Business*
 •  Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej
 •  Wybrane zagadnienia z dziedziny literatury, historii i kultury krajów obszaru angielskojęzycznego

 

 
METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ: 

 

 •  Wykłady
 •  Konwersatoria
 •  Ćwiczenia
 •  Warsztaty

 
Warsztaty z zakresu branżowej terminologii specjalistycznej prowadzone częściowo w języku polskim, częściowo w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, takich jak: rozumienie ze słuchu, swobodna konwersacja, umiejętność pisania oraz praktycznych umiejętności biznesowych m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, prowadzenie korespondencji oraz sporządzanie umów i dokumentów w języku angielskim.

Atuty studiów w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie: 

 

 •  wysoki poziom jakości kształcenia;
 •  wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna;
 •  wykładowcy specjalistycznego języka obcego z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie;
 •  właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Studentów;
 •  indywidualne podejście do każdego Studenta;
 •  możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych;
 •  baza dydaktyczna i biblioteczna;
 •  lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd)


WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW: 
Kandydat musi spełniać następujące wymagania: 

 

 •  dobra znajomość języka obcego
 •  pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

 
Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów licencjackich Student musi: 

 

 •  uzyskać pozytywną średnią ocen z prac zaliczeniowych na zajęciach praktycznych
 •  złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym

 
Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: 

 

 •  Formularz zgłoszeniowy
 •  Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, oraz jego kserokopia. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji w kuratorium oświaty lub na podstawie umów międzynarodowych
 •  Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
 •  Trzy aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 •   Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł (wpłata w kasie uczelni) oraz oplata I raty czesnego w terminie 7 dni od podpisania umowy

 

 
Dodatkowe dokumenty które składają cudzoziemcy: 

 

 •  Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu)
 •  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.
 •  Dowód ubezpieczenia np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 •  Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
 •  Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał)
 •  Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał)
 •  Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być urzędowo poświadczone (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)

 

 
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W: 
Biurze Obsługi Studenta Lingwistycznej Szkoły Wyższej: ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej), 01-211 Warszawa

OPŁATY:
Zapisując się na studia kandydaci wnoszą opłaty:

 

 •  Opłata rekrutacyjna w wysokości 300zł
 •  Opłata semestralna
 •  Opłata ratalna

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama