zmień miasto

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - LSW, WarszawaNiech praca szuka Ciebie!

Oferta edukacyjna

 

Oferta edukacyjna

 

STUDIA I STOPNIA

Prowadzimy studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach.

ANGLISTYKA

(język angielski)

RUSYCYSTYKA

(język rosyjski)

GERMANISTYKA

(język niemiecki)

Do powyższych specjalności jest możliwość wyboru specjalizacji: 
- nauczycielskiej
- tłumaczeniowej
- nauczycielsko-tłumaczeniowej
- komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza.

NASI ABSOLWENCI:

Sprawdź, co zyskują, dzięki nauce na naszej uczelni.

1. Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
2. Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
3. Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych.
4. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
5. Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
6. Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
7. Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.

Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

 •   Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 •   Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).
 •  Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 •  Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 •  Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 •  Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

 •  Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 •  Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWEJ

 •  Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI

 •  Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie.
 •  Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i niestacjonarnej-wieczorowej.

W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 
W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10. 
W trybie niestacjonarnym-wieczorowym zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godziny 18-21. 

Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ulicy Karolkowej).

 

 

STUDIA II STOPNIA

Prowadzimy studia II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach:

 

ANGLISTYKA

(język angielski)

 

RUSYCYSTYKA

(język rosyjski)

 GERMANISTYKA

(język niemiecki)

W ramach tych specjalności oferujemy studentom dwie specjalizacje: nauczycielską i tłumaczeniową.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych) lub tłumacza.

NASI ABSOLWENCI:

Sprawdź, co zyskują, dzięki nauce na naszej uczelni.

 •  Z łatwością odnajdują się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym w ramach wybranego zawodu oraz znajomości języka wybranej specjalności na poziomie C2;
 •  Dysponują praktyczną znajomością realiów wybranego obszaru językowego nabywając pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa wybranego języka specjalności;
 •  Przygotowani są do dalszego rozwoju naukowego na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) poprzez pogłębienie wiedzy praktycznej z zakresu metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych w glottodydaktyce lub translatoryce.
 •  Po ukończonych w LSW studiach magisterskich absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.
 •  Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra na kierunku filologia.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

 •   Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 •   Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego.
 •  Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 •  Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania. Potrafi konstruować materiały egzaminacyjne.
 •  Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

 •  Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 •  Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.
 •  Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu translatoryki.

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

 

•          Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych (język angielski, niemiecki lub rosyjski),

•          Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych (język angielski, niemiecki lub rosyjski)

•          Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych języka angielskiego,

•          Język Angielski dla Prawników,

•          Język Niemiecki dla Prawników,

•          Język Angielski dla Księgowych i Finansistów,

•          Język Angielski dla Kadry Medycznej

•          Techniki informacyjne w nauczaniu języka obcego

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama