zmień miasto

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - SGH, Warszawa#kierunekSGH

Zasady rekrutacji

STUDIA LICENCJACKIE:

Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ISR.

Rejestracja kandydata, w tym laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, w ISR jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

Przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.

Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości.


Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne w języku polskim obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

  • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka
  • przedmiot drugi: geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub fizyka
  • pierwszy język do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski lub francuski lub hiszpański lub włoski
  • drugi język do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski lub francuski lub hiszpański lub włoski

Fizyka i język obcy (zdawany na różnych poziomach) nie mogą być liczone dwukrotnie.

Jeśli kandydat nie zdawał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów na maturze uzyskuje za niego 0 punktów kwalifikacyjnych SGH, nie jest to jednak przeszkodą w uczestniczeniu w procesie rekrutacji.


PUNKTACJA:

  • olimpiady: maksymalnie 433 punkty
  • przedmioty maturalne: maksymalnie 333 punkty
  • test z przedsiębiorczości: maksymalnie 100 punktów
  • osiągnięcia sportowe:  maksymalnie 100 punktów

MAKSYMALNIE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM MOŻNA ZDOBYĆ 433 PUNKTY

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje lektorat z jednego języka obcego. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne będzie to „pierwszy język obcy” z powyższego zestawienia.

Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w którym prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 punktów procentowych, powinni dysponować także dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2.STUDIA MAGISTERSKIE:

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim w roku akademickim 2018/2019 jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.


Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych, wymaganych dokumentów.

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji – zasady przyjęć, harmonogramy, wymagane dokumenty – dostępne są na stronie www.sgh.waw.pl/rekrutacja

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama