zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Zasady rekrutacji na studia cywilne

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych,
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiówz wyjątkiem kierunku chemia
  - max 30 pkt. rankingowych,
 • chemia - na kierunku chemia oraz biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych, 
 • informatyka – na kie­run­ki informatyczne- max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.
  * bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie

  Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,

  Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Liczba semestrów i dni zajęć danych kierunków

Studia cywilne I stopnia na kierunkach licencjackich - trwają 6 semestrów.

Studia cywilne I stopnia na kierunkach inżynierskimi -  trwają 7 semestrów.

Studia cywilne II stopnia trwają 3 semestry.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela. Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

Maksymalną liczbę punktów rankingowych za wyniki maturalne (100/100) otrzymują:

 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady
  matematycznej lub fizycznej, laureaci konkursu matematycznego organizowanego w WAT – na wszystkie kierunki;
 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych zwalniających
 • z egzaminu maturalnego – na kierunek określony w stosownej uchwale Senatu WAT.

  Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują kandydatom na podstawie zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady oraz dyplomu konkursu

KOSZTY

 • Opłata rekrutacyjna wynosi (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów)

-   na studia wojskowe – 100 zł,

-   na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,

-   na studia  cywilne – 85 zł. 

 • Studia stacjonarne cywilne są bezpłatne
 • Studia niestacjonarne cywilne są płatne w zależności od kierunku: 2.500 ÷ 4.000 zł za semestr.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia cywilne:

Od 1 marca do 12 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

16 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

Od 17 do 25 lipca      – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

26 lipca – ustalenie ostatecznych list przyjętych

19 września  – zakończenie rekrutacji

1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty), 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; 

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów
i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą
i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi – kandydat w ramach tej opłaty może zaproponować trzy specjalności na studiach stacjonarnych oraz trzy specjalności na studiach niestacjonarnych. Wpłaty należy dokonać na konto otrzymane w czasie rejestracji w IRK.

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa wyżej, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

dane będące podstawą
naliczenia punktów rankingowych

liczba
punktów rankingowych

stopień zgodności efektów kształcenia

S

wynik ukończenia studiów wyższych

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych
(decyduje komisja)

0 ÷ 50

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji, limitach i terminach itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama