zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Zasady rekrutacji na studia wojskowe i cywilne

Rejestracja

 • wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie - od 1 do 31 marca;
 • dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca wniosku (w formie papierowej)
  do rektora o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK

Kwalifikacja

 • w okresie od marca do czerwca kandydat na studia wojskowe kierowany jest przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej na badania lekarskie i do Wojskowej Pracowni Psychologicznej na badania psychologiczne mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WKU do WAT;
 • w lipcu w WAT odbywa się  sprawdzian sprawności fizycznej (jeden dzień), rozmowa kwalifikacyjna, test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym) oraz analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
 • sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości, zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu oraz kserokopii dowodu osobistego.
 • Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie, na I roku,  co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ponad 1 200 zł
 • Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia  zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa uchwała Senatu WAT Nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  oraz uchwała Senatu WAT Nr  94/WAT/2017 z dnia 27kwietnia 2017 r.

 

STACJONARNE STUDIA „WOJSKOWE w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Trwają 10 semestrów  (I i II stopień) – po 7 semestrach jest obrona pracy inżynierskiej (I stopień).

Absolwenci po 5 latach studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Wydziały

Kierunki studiów

Limit miejsc

Wydział Cybernetyki

informatyka

90

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

55

Wydział Elektroniki

elektronika i telekomunikacja

201

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

budownictwo

27

geodezja i kartografia

40

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

18

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

lotnictwo i kosmonautyka

50

mechatronika

77

Wydział Nowych Technologii i Chemii

chemia

17

Wydział Logistyki

logistyka –profil praktyczny

35

 

PRZEWIDYWANY LIMIT w 2018r.,  jest ok. 770 miejsc

 

Warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych zostały określone w zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 63% na poziomie podstawowym lub 38% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")
 • posiada wiek co najmniej 18 lat

Interesujący kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przesłanym na adres Wojskowej Akademii Technicznej oraz w podaniu-ankiecie zamieszczonej w Internetowej Rejestracji Kandydatówna stronie https://wat-irk.wat.edu.pl

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne”, w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych” , w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, jest spełnienie warunków formalnych, o których mowa powyżej, oraz pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

PODSTAWĄ NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH SĄ:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (czyli wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
  z lat 2007 ÷ 2017 - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę) - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

WY­KAZ PRZED­MIOTÓW, KTÓRYCH WY­NIKI UW­ZGLĘDNIA­NE SĄ PRZY NA­LICZANIU PUNKTÓW RAN­KIN­GO­WYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z  wyjątkiem kie­run­ku chemia
  - max 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • informatyka – na kierunki informatyczne (informatyka, kryptologia  i cyberbezpieczeństwo)      
  - max 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości („stara matura”) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych

Dla kandydata-absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty
w języku polskim i angielskim, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język angielski, jeżeli jest laureatem stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego

UWAGA:
kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości nie mają wyniku z języka angielskiego (należy to zaznaczyć w podaniu-ankiecie w czasie rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów), będą z tego języka mieli test w Akademii

Załącznik nr 1

do załącznika do uchwały nr 104/WAT/2017
z dnia 25 maja 2017 r.

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych wchodzących w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Sprawdzian obejmuje następujące próby sprawnościowe:

kobiety: test siły - zwis na drążku o ugiętych rękach [s],
test szybkości - bieg na 50 m [s],
test wytrzymałości - bieg na 800 m [s];

mężczyźni: test siły - podciąganie na drążku [liczba powtórzeń],
test szybkości - bieg na 50 m [s],
test wytrzymałości - bieg na 1000 m [s].

Kolejność zdawanych sprawności: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania sprawdzianu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

 1. Opisy prób sprawnościowych:

1)     zwis na drążku – startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał „start” wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża) tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się
z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2)     bieg na 50 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy;

3)     bieg na 800 i 1000 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4)     podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

Warunki zaliczenia sprawdzianu:

1) z każdej próby sprawnościowej kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według poniższej tabeli; suma punktów przeliczeniowych z trzech prób sprawnościowych stanowi ocenę sprawności fizycznej kandydata;

2) warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie 145 punktów przeliczeniowych.

 • 0 punktów rankingowych - za uzyskanie 0 - 144 punktów przeliczeniowych, co oznacza niezaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;
 • 1 punkt rankingowy - za uzyskanie 145 - 155 punktów przeliczeniowych;
 • 2 punkty rankingowe - za uzyskanie 156 - 180 punktów przeliczeniowych;
 • 3 punkty rankingowe - za uzyskanie 181 i więcej punktów przeliczeniowych.

 

 

Załącznik nr 2

do załącznika do uchwały nr 104/WAT/2017
z dnia 25 maja 2017 r.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

 

 1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z udziałem przedstawicieli osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).
 2. Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji kandydata do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej).
 3. W trakcie rozmowy kandydat przedkłada komisji dokumenty poświadczające jego dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak np.: ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR, pełnienie terytorialnej służby wojskowej.

W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe:

1)  0 punktów rankingowych - w przypadku stwierdzenia brak predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;

2) 1 punkt rankingowy - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

3) 2 punkty rankingowe - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2, a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak np.: ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR, pełnienie terytorialnej służby wojskowej.

 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Rejestracja

 • wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie

od 1 marcado 13 lipca;

 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie
  po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji
  w lipcu.

Kwalifikacja

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości oraz kserokopii dowodu osobistego.

Kandydat na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) „wojskowe” (w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych”, w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych).

Maksymalną liczbę punktów rankingowych za wyniki maturalne (100/100) otrzymują:

 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej lub fizycznej, laureaci konkursu matematycznego organizowanego w WAT – na wszystkie kierunki
 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych zwalniających z egzaminu maturalnego – na kierunek określony w stosownej uchwale Senatu WAT 

Liczba semestrów, forma zajęć

 • Studia I stopnia na kierunkach licencjackich, tj. bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zrządzanie - trwają 6 semestrów.
 • Studia I stopnia na kierunkach inżynierskich  - trwają 7 semestrów.
 • Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu

 • Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela.
 • Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

 

UWAGA!

Na studia cywilne nie ma egzaminów, jedynym kryterium kwalifikacyjnym są wyniki maturalnena świadectwie dojrzałości.


Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera uchwała Senatu WAT Nr nr 104/WAT/2017
z dnia 25 maja 2017 r.
Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Senatu WAT Nr 10/WAT/2015 z 26.02.2015r. . W sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia pierwszego stopnia
w Akademii na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

WY­KAZ PRZED­MIOTÓW, KTÓRYCH WY­NIKI UW­ZGLĘDNIA­NE SĄ PRZY NA­LICZANIU PUNKTÓW RAN­KIN­GO­WYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:

kierunek studiów

studia wojskowe  – „W”

studia cywilne      – „C”

 

 

przedmiot;
 maksymalna liczba punków rankingowych
 z przedmiotu na poziomie rozszerzonym
(poziom podstawowy: podana wartość mnożona przez 0,6)

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

biogospodarka

C

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

5

budownictwo

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

chemia

C/W

45

0

0

30

0

0

0

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

energetyka

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

geodezja i kartografia

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

informatyka**

 

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

informatyka w medycynie**

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

kryptologia
i cyberbezpieczeństwo**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

(planowany również na SW)

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria
kosmiczna i satelitarna

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria materiałowa

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka
(profil ogólnoakademicki)

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka
(profil praktyczny)

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

lotnictwo i kosmonautyka

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechatronika

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

obronność państwa
(profil praktyczny)

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

(planowany) biocybernetyka
 i inżynieria biomedyczna

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

* - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów     rankingowych.

**- jako „kierunki informatyczne”, podział nastąpi po pierwszym roku studiów

Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

 

 

Załącznik nr 3

do załącznika do uchwały nr 104/WAT/2017
z dnia 25 maja 2017 r.

 

SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH


a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „nowej maturze”

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu  (w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

1) wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

2) waga poziomu - poziom podstawowy - 0,6    poziom rozszerzony - 1;

3) waga przedmiotu:

a) matematyka  - 0,45,

b) fizyka, informatyka, chemia - 0,3,

c) język angielski/obcy - 0,2,

d) język polski - 0,05.

 

wynik
maturalny
z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej
na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka

fizyka, informatyka, chemia

język
angielski/obcy

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,6

waga 1

waga 0,6

waga 1

waga 0,6

waga 1

waga 0,6

waga 1

100

27

45

18

30

12

20

3

5

99

27

45

18

30

12

20

3

5

98

26

44

18

29

12

20

3

5

97

26

44

17

29

12

19

3

5

96

26

43

17

29

12

19

3

5

95

26

43

17

29

11

19

3

5

94

25

42

17

28

11

19

3

5

93

25

42

17

28

11

19

3

5

92

25

41

17

28

11

18

3

5

91

25

41

16

27

11

18

3

5

90

24

41

16

27

11

18

3

5

89

24

40

16

27

11

18

3

4

88

24

40

16

26

11

18

3

4

87

23

39

16

26

10

17

3

4

86

23

39

15

26

10

17

3

4

85

23

38

15

26

10

17

3

4

84

23

38

15

25

10

17

3

4

83

22

37

15

25

10

17

2

4

82

22

37

15

25

10

16

2

4

81

22

36

15

24

10

16

2

4

80

22

36

14

24

10

16

2

4

79

21

36

14

24

9

16

2

4

78

21

35

14

23

9

16

2

4

77

21

35

14

23

9

15

2

4

76

21

34

14

23

9

15

2

4

75

20

34

14

23

9

15

2

4

74

20

33

13

22

9

15

2

4

73

20

33

13

22

9

15

2

4

72

19

32

13

22

9

14

2

4

71

19

32

13

21

9

14

2

4

70

19

32

13

21

8

14

2

4

69

19

31

12

21

8

14

2

3

68

18

31

12

20

8

14

2

3

67

18

30

12

20

8

13

2

3

66

18

30

12

20

8

13

2

3

65

18

29

12

20

8

13

2

3

64

17

29

12

19

8

13

2

3

63

17

28

11

19

8

13

2

3

62

17

28

11

19

7

12

2

3

61

16

27

11

18

7

12

2

3

60

16

27

11

18

7

12

2

3

59

16

27

11

18

7

12

2

3

58

16

26

10

17

7

12

2

3

57

15

26

10

17

7

11

2

3

56

15

25

10

17

7

11

2

3

55

15

25

10

17

7

11

2

3

54

15

24

10

16

6

11

2

3

53

14

24

10

16

6

11

2

3

52

14

23

9

16

6

10

2

3

51

14

23

9

15

6

10

2

3

50

14

23

9

15

6

10

2

3

49

13

22

9

15

6

10

1

2

48

13

22

9

14

6

10

1

2

47

13

21

8

14

6

9

1

2

46

12

21

8

14

6

9

1

2

45

12

20

8

14

5

9

1

2

44

12

20

8

13

5

9

1

2

43

12

19

8

13

5

9

1

2

42

11

19

8

13

5

8

1

2

41

11

18

7

12

5

8

1

2

40

11

18

7

12

5

8

1

2

39

11

18

7

12

5

8

1

2

38

10

17

7

11

5

8

1

2

37

10

17

7

11

4

7

1

2

36

10

16

6

11

4

7

1

2

35

9

16

6

11

4

7

1

2

34

9

15

6

10

4

7

1

2

33

9

15

6

10

4

7

1

2

32

9

14

6

10

4

6

1

2

31

8

14

6

9

4

6

1

2

30

8

14

5

9

4

6

1

2

29

8

13

5

9

3

6

 

 

28

8

13

5

8

3

6

 

 

27

7

12

5

8

3

5

 

 

26

7

12

5

8

3

5

 

 

25

7

11

5

8

3

5

 

 

24

6

11

4

7

3

5

 

 

23

6

10

4

7

3

5

 

 

22

6

10

4

7

3

4

 

 

21

6

9

4

6

3

4

 

 

20

5

9

4

6

2

4

 

 

19

5

9

3

6

2

4

 

 

18

5

8

3

5

2

4

 

 

17

5

8

3

5

2

3

 

 

16

4

7

3

5

2

3

 

 

15

4

7

3

5

2

3

 

 

14

4

6

3

4

2

3

 

 

13

4

6

2

4

2

3

 

 

12

3

5

2

4

1

2

 

 

11

3

5

2

3

1

2

 

 

10

3

5

2

3

1

2

 

 

9

2

4

2

3

1

2

 

 

8

2

4

1

2

1

2

 

 

7

2

3

1

2

1

1

 

 

6

2

3

1

2

1

1

 

 

5

1

2

1

2

1

1

 

 

4

1

2

1

1

0

1

 

 

3

1

1

1

1

0

1

 

 

2

1

1

0

1

0

0

 

 

1

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

b) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „starej maturze”

oceny
maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, informatyka, chemia

język
angielski/obcy

język
polski

6

45

30

20

5

5

40

25

18

5

4

35

20

15

4

3

20

15

10

3

2

15

10

5

2


 

 

 

c) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB)

 

Punkty z egzaminu maturalnego IB
- poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

 

matematyka

fizyka,
informatyka, chemia

język
angielski/obcy

język
polski

 

6 i 7

45

30

20

5

 

5

40

25

20

5

 

4

35

20

18

4

 

3

20

15

15

3

 

2

15

10

10

2

 

                 

 


WYSOKOŚCI OPŁAT  NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018r.

Koszt

 • studia stacjonarne są bezpłatne
 • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku

 

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

 • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
 • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów wysokość wynosi:

KIERUNEK STUDIÓW/WYDZIAŁ

STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

bezpieczeństwo narodowe - WCY

- 3 000 zł

- 3 400 zł

biogospodarka - WME

-

-

budownictwo - WIG

- 2  500 zł

- 2 500 zł (luty)

chemia - WTC

- 2  900 zł

-

chemia i inżynieria materiałów

specjalnego przeznaczenia - WTC

-

-

elektronika i telekomunikacja  - WEL

- 2  700 zł

- 2 900 zł

elektronika i telekomunikacja - IOE

-

-

energetyka  - WEL

- 2 700zł

- 2 900 zł

geodezja i kartografia - WIG

- 2  500 zł

- 2 500 zł (luty)

informatyka - WCY

- 4 100 zł

- 5  100 zł

informatyka w medycynie - WCY

-

-

inżynieria bezpieczeństwa - WML

-

3300

inżynieria kosmiczna i satelitarna -  IOE

-

-

inżynieria materiałowa - WTC

-

-

kryptologia i cyberbezpieczeństwo - WCY

- 4 500 zł

-

logistyka -  WME profil ogólnoakademicki

- 2  500 zł

- 2 800 zł

logistyka  - WLO profil praktyczny

- 2 400 zł

- 2 400 zł

lotnictwo i kosmonautyka - WML

- 3  000 zł

- 3 200 zł

mechanika i budowa maszyn - WME

- 2  600 zł

- 2 800 zł

mechatronika - WML

- 3  000 zł

- 3 200 zł

obronność państwa  - WLO - profil praktyczny

- 2 500 zł

- 2 300 zł

zarządzanie - WCY

- 2  900 zł

- 3 100 zł

 

 

 

 

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama