zmień miasto

Studia na kierunku Kosmetologia - studia z przyszłością!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 993 860 zł.

Plakat reklamujący kierynek studiów kosmetologia

Oferta edukacyjna uczelni od początku jej działalności odpowiadała na potrzeby społeczno-gospodarcze przede wszystkim mieszkańców woj. mazowieckiego. Warto zaznaczyć, że mimo faktu corocznego przybywania do uczelni kolejnych zawodowców, kształcących przyszłych specjalistów branży beauty, WSIiZ posiada też doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Dodatkowym atutem jest koncentracja Władz Uczelni na budowaniu długotrwałych relacji ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Funkcjonujące przy poszczególnych wydziałach Rady Pracodawców pozwalają na bieżący monitoring jakości kształcenia w WSIiZ i sprostanie wymaganiom przyszłych pracodawców.

Kadra dydaktyczna WSIiZ to specjaliści od lat związani z branżą beauty. Posiadana interdyscyplinarna wiedza praktyczna i teoretyczna pozwala do zaliczenia ich do grona jednych z najlepszych w kraju. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych pozwalaja na ustawiczne poszerzanie własnych horyzontów, a co za tym idzie na pogłębianie wiedzy studentów. Warto zauważyć, że w strukturach Uczelni funkcjonują działy skupiające się na ustawicznym podnoszeniu kompetencji instruktorów odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do zawodu. Tym samym można mieć pewność, że studenci WSIiZ mają dostęp do aktualnej wiedzy, która niezbędna będzie do znalezienia zatrudnia po ukończeniu studiów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 osób (5 mężczyzn i 115 kobiet) poprzez kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, na kierunku Kosmetologia. Kandydaci na studia mają do wyboru 4 ścieżki kształcenia, a mianowicie: Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia kliniczna, Manager produktu kosmetycznego i Podologia.

Projekt „Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie” przeznaczony jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia lub legitymujących się dyplomem z kierunków związanych z tematyką: chemii, farmacji, biologii lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy w następujących proporcjach:

  • Kosmetologia bioestetyczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych;
  • Kosmetologia kliniczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych;
  • Manager produktu kosmetycznego: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych;
  • Podologia: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych.

Innowacyjność programu studiów II stopnia w WSIiZ polega na silnym związaniu programu kształcenia ze środowiskiem społeczno-gospodarczym poprzez:

  • organizację zajęć w placówkach medycznych z modułów: dermatologia kliniczna i onkologia skóry,
  • prowadzenie warsztatów przez pracodawców w siedzibie Uczelni z modułów: dermatologia kliniczna, onkologia skóry, żywienie i suplementacja w aspekcie diety i urody człowieka,
  • wprowadzenie zajęć interpersonalnych dotyczących kontaktów z klientem,
  • wprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących prowadzenia biznesu w branży kosmetologicznej,
  • prowadzenie przez pracodawców modułów z dwóch ścieżek kształcenia [Kosmetologia kliniczna i Manager produktu kosmetycznego] w ramach zajęć warsztatowych.

Rekrutacja na studia trwa od 15 marca 2019 r. do 25 września 2019 r. Więcej szczegółów na stronie projektu: powr.wsiiz.pl.

Należy pamiętać, że osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą przez cały okres studiów miały obniżone czesne o 20% od kwoty regularnej. Oczywiście różnica zostanie pokryta z Funduszy Europejskich.

ip

fot. materiały uczelni

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama