zmień miasto

Uczelnia Łazarskiego, WarszawaKształcimy kadry na potrzeby Europy!

Stypendia i zniżki

Stypendia i zniżki w opłatach za studia Uczelni Łazarskiego umożliwiają kształcenie na poziomie międzynarodowym najzdolniejszej i najbardziej ambitnej młodzieży, niezależnie od jej aktualnego statusu materialnego.

 

  1. Stypendia socjalne są udzielane na podstawie stosownych w tym zakresie przepisów. O ich przyznanie mogą się ubiegać studenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Studenci korzystający ze stypendiów socjalnych mają możliwość uzyskania dopłat do posiłków i zakwaterowania.

  2. Stypendia sportowe są przyznawane studentom studiów dziennych i zaocznych za wybitne osiągnięcia sportowe, poparte medalami i wyróżnieniami.

  3. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

  4. Stypendia naukowe dla studentów o najwyższej średniej z toku studiów.

  5. Granty Łazarskiego - stypendium Rektora dla wyróżniających się absolwentów szkół średnich, laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego, finalistów olimpiad i kandydatów o znaczących osiągnięciach, ubiegających się o przyjęcie na Uczelnię Łazarskiego. Otrzymują oni zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, sięgające nawet 100% czesnego za ten okres.

  6. Zniżki w opłatach za studia dla studentów uczestniczących w programie Erasmus. Studenci, którzy w ramach programu Erasmus realizują część studiów za granicą, korzystają ze zniżki w opłatach za studia.

  7. Zniżki w opłatach za studia z tytułu aktywności społecznej otrzymują studenci, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni, pomagając w pracy Działów: Rekrutacji, Praktyk i Karier, Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych, Samorządu Studenckiego, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Uczelni Łazarskiego, Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, działając w kołach naukowych, uczestnicząc w akcjach promocyjnych szkoły. Wysokość zniżki w czesnym jest uzależniona od stopnia zaangażowania studentów w działalność społeczną.

  8. Praca na rzecz Uczelni. Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość skorzystania z ofert pracy na umowę zlecenie, proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Stawki, które oferuje Uczelnia, zachęcają coraz większą liczbę studentów do wykonywania pracy na jej rzecz.

  9. Zapomogi udzielane są w sytuacjach losowych.
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama