zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

KIERUNKI I LIMITY MIEJSC OKREŚLA CO ROKU MON

kierunki studiów wojskowych spodziewane na rok 2016

budownictwo

chemia

elektronika i telekomunikacja

geodezja i kartografia

informatyka

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

logistyka

lotnictwo i kosmonautyka

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

budownictwo

 

na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię psychologiczną
 • ma ukończone co najmniej 18 lat
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • posiada znajomość j. angielskiego pozwalającą na uzyskanie na maturze 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym (8 pkt. rankingowych)
 • uzyska pozytywny wynik testu sprawności fizycznej
 • uzyska pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

kandydatom, którzy spełnią powyższe warunki, liczone są punkty rankingowe za określone przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym w części pisemnej podane w tabeli zawartej w zasadach rekrutacji opublikowanych na stronie www.wat.edu.pl

ELEMENTY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • rejestracja poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej - do 31 marca;
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej – skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU);
 • test sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas). Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. - aby test był zaliczony, należy uzyskać  min. 145 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • dla kandydatów którzy na maturze nie zdawali języka angielskiego,  test z tego języka w WAT;
 • obliczenie punktów rankingowych na podstawie wyników maturalnych - jak na studia cywilne - wprowadzonych przez kandydata  w IRK

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • maturzyści roku 2006 i lat wcześniejszych, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia w szkole średniej, będące podstawą wyliczania pkt. rankingowych (np. dyplom olimpiady),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w tym rejestrze,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • aktualna fotografia jak do dowodu osobistego oraz przesłana poprzez IRK kolorowa fotografia w formie cyfrowej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys.

 

Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia  zawodowej służby wojskowej.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, budynek główny,

Sekcja ds. Rekrutacji

poniedziałek - piątek w godz. 7.30 ÷ 15.30

w okresie lipiec-wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18.00

tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938

e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:

www.wat.edu.pl

https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT

https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama