Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Zasady rekrutacji

NA KIERUNKI WOJSKOWE

1) Rejestrację

 • 1 marca - 17 lipca,  wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia
 • dostarczenie do Akademii wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie do służby kandydackiej (osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej);
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK.

2) Kwalifikację

 • po otrzymaniu informacji o złożonym wniosku, kandydat na studia wojskowe kierowany jest przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej na badania lekarskie i do Wojskowej Pracowni Psychologicznej na badania psychologiczne mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WKU do WAT;
 • w WAT odbywa się sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym) oraz analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
 • sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie do 29 sierpnia chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (oryginału lub odpisu wydanego przez OKE), fotografii kolorowej w formie cyfrowej poprzez IRK, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, skróconego odpisu aktu urodzenia oraz życiorysu.

1 września WAT ogłosi ostateczne wyniki kwalifikacji na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń.

Jako student studiów wojskowych WAT – kandydat na żołnierza zawodowego – zostaniesz powołana/y do służby kandydackiej i staniesz się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej10 lub 11 września – podstawowym szkoleniem wojskowym czyli tzw. unitarką – rozpoczniesz służbę wojskową.

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

NA KIERUNKI CYWILNE

1)      Rejestrację

 • 1 marca - 21 sierpnia,  wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • w ramach opłaty rekrutacyjnej istnieje możliwość wyboru do 3 kierunków studiów na każdej formie. Na pierwszym miejscu należy umieścić kierunek, który ma być traktowany priorytetowo. Zmiany wybranych kierunków oraz ich kolejności można dokonać do ostatniego dnia rejestracji, tj. do 21 sierpnia;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji.

2)      Kwalifikację:

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu. Ogłoszenie wyników następi 24 sierpnia;
 • potwierdzenie do 29 sierpnia chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis OKE należy przedstawić do wglądu) oraz ewentualnych dokumentów potwierdzających osiągnięcia na olimpiadach.

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” (w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych”, w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych). 

LICZBA SEMESTRÓW I DNI ZAJĘĆ DANYCH KIERUNKÓW

Studia cywilne I stopnia na kierunkach licencjackich - trwają 6 semestrów.

Studia cywilne I stopnia na kierunkach inżynierskimi -  trwają 7 semestrów.

Studia wojskowe, jako jednolite studia magisterskie, trwają 10 semestrów.

Studia cywilne II stopnia trwają 3 semestry.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela. Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

Koszt

 • Opłata rekrutacyjna wynosi (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów): na studia wojskowe - 100 zł, na studia cywilne – 85 zł,
 • Studia stacjonarne cywilne są bezpłatne
 • Na studiach wojskowych jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także studenci-podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe.
 • Studia niestacjonarne cywilne są płatne w zależności od kierunku: 2.500 ÷ 4.000 zł za semestr: na studia  stacjonarne cywilne – 85 zł. 

 

Przedmioty i ich maksymalne wartości punktów rankingowych na kierunki studiów I stopnia

 

 

 

kierunek studiów

 

 

 

studia wojskowe  – „W”

studia cywilne      – „C”

 

 

przedmiot;
 maksymalna liczba punków rankingowych
 z przedmiotu na poziomie rozszerzonym

(poziom podstawowy: podana wartość mnożona przez 0,5)

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

biogospodarka

C

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

5

budownictwo

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

chemia

C/W

45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

energetyka

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

geodezja i kartografia

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

informatyka**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

informatyka w medycynie**

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

kryptologia i cyberbezpieczeństwo**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria
kosmiczna i satelitarna

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria materiałowa

C

45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

5

logistyka (profil ogólnoakademicki)

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka (profil praktyczny)

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

lotnictwo i kosmonautyka

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechatronika

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

obronność państwa (profil praktyczny)

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

* - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

**- jako „kierunki informatyczne”, podział nastąpi po pierwszym roku studiów

 

Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu 
(w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

1)      wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

2)      waga poziomu - poziom podstawowy - 0,5    poziom rozszerzony - 1;

3)      waga przedmiotu w zależności od kierunku studiów:

a)      matematyka (na kierunki inżynierskie), a na kierunki bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie) - 0,45,

b)      fizyka, informatyka, chemia, biologia (na wybrane kierunki inżynierskie), a na kierunki bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie - 0,3,

c)      język obcy - 0,2,

d)      język polski - 0,05.

Przeliczenie wg powyższego wzoru prezentuje tabela:

wynik
maturalny
z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej
na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, 
geografia, historia, wiedza
o społeczeństwie

matematyka*,
fizyka, informatyka, chemia, biologia

język obcy

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

100

23

45

15

30

10

20

3

5

99

22

45

15

30

10

20

2

5

98

22

44

15

29

10

20

2

5

97

22

44

15

29

10

19

2

5

96

22

43

14

29

10

19

2

5

95

21

43

14

29

10

19

2

5

94

21

42

14

28

9

19

2

5

93

21

42

14

28

9

19

2

5

92

21

41

14

28

9

18

2

5

91

20

41

14

27

9

18

2

5

90

20

41

14

27

9

18

2

5

89

20

40

13

27

9

18

2

4

88

20

40

13

26

9

18

2

4

87

20

39

13

26

9

17

2

4

86

19

39

13

26

9

17

2

4

85

19

38

13

26

9

17

2

4

84

19

38

13

25

8

17

2

4

83

19

37

12

25

8

17

2

4

82

18

37

12

25

8

16

2

4

81

18

36

12

24

8

16

2

4

80

18

36

12

24

8

16

2

4

79

18

36

12

24

8

16

2

4

78

18

35

12

23

8

16

2

4

77

17

35

12

23

8

15

2

4

76

17

34

11

23

8

15

2

4

75

17

34

11

23

8

15

2

4

74

17

33

11

22

7

15

2

4

73

16

33

11

22

7

15

2

4

72

16

32

11

22

7

14

2

4

71

16

32

11

21

7

14

2

4

70

16

32

11

21

7

14

2

4

69

16

31

10

21

7

14

2

3

68

15

31

10

20

7

14

2

3

67

15

30

10

20

7

13

2

3

66

15

30

10

20

7

13

2

3

65

15

29

10

20

7

13

2

3

64

14

29

10

19

6

13

2

3

63

14

28

9

19

6

13

2

3

62

14

28

9

19

6

12

2

3

61

14

27

9

18

6

12

2

3

60

14

27

9

18

6

12

2

3

59

13

27

9

18

6

12

1

3

58

13

26

9

17

6

12

1

3

57

13

26

9

17

6

11

1

3

56

13

25

8

17

6

11

1

3

55

12

25

8

17

6

11

1

3

54

12

24

8

16

5

11

1

3

53

12

24

8

16

5

11

1

3

52

12

23

8

16

5

10

1

3

51

11

23

8

15

5

10

1

3

50

11

23

8

15

5

10

1

3

49

11

22

7

15

5

10

1

2

48

11

22

7

14

5

10

1

2

47

11

21

7

14

5

9

1

2

46

10

21

7

14

5

9

1

2

45

10

20

7

14

5

9

1

2

44

10

20

7

13

4

9

1

2

43

10

19

6

13

4

9

1

2

42

9

19

6

13

4

8

1

2

41

9

18

6

12

4

8

1

2

40

9

18

6

12

4

8

1

2

39

9

18

6

12

4

8

1

2

38

9

17

6

11

4

8

1

2

37

8

17

6

11

4

7

1

2

36

8

16

5

11

4

7

1

2

35

8

16

5

11

4

7

1

2

34

8

15

5

10

3

7

1

2

33

7

15

5

10

3

7

1

2

32

7

14

5

10

3

6

1

2

31

7

14

5

9

3

6

1

2

30

7

14

5

9

3

6

1

2

29

7

13

4

9

 

 

 

 

28

6

13

4

8

 

 

 

 

27

6

12

4

8

 

 

 

 

26

6

12

4

8

 

 

 

 

25

6

11

4

8

 

 

 

 

24

5

11

4

7

 

 

 

 

23

5

10

3

7

 

 

 

 

22

5

10

3

7

 

 

 

 

21

5

9

3

6

 

 

 

 

20

5

9

3

6

 

 

 

 

19

4

9

3

6

 

 

 

 

18

4

8

3

5

 

 

 

 

17

4

8

3

5

 

 

 

 

16

4

7

2

5

 

 

 

 

15

3

7

2

5

 

 

 

 

14

3

6

2

4

 

 

 

 

13

3

6

2

4

 

 

 

 

12

3

5

2

4

 

 

 

 

11

2

5

2

3

 

 

 

 

10

2

5

2

3

 

 

 

 

9

2

4

1

3

 

 

 

 

8

2

4

1

2

 

 

 

 

7

2

3

1

2

 

 

 

 

6

1

3

1

2

 

 

 

 

5

1

2

1

2

 

 

 

 

4

1

2

1

1

 

 

 

 

3

1

1

0

1

 

 

 

 

2

0

1

0

1

 

 

 

 

1

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Uwaga: matematyka* - w zależności od kierunku studiów

 

Dodatkowe punkty oraz wymagania rekrutacyjne na STUDIA WOJSKOWE

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • znać język angielski na odpowiednim poziomie (min. 5 pkt. rankingowych, tj. 45% na poziomie podstawowym, 25% na poziomie rozszerzonym lub 2 na „starej” maturze)
 • posiada wiek co najmniej 18 lat

Na studia wojskowe dodatkowe punkty doliczane są za:

1. Sprawdzian sprawności fizycznej

Sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany jest następująco:

-    Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych wchodzących w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

-    Sprawdzian obejmuje następujące próby sprawnościowe:

1)      kobiety:            test siły                - zwis na drążku o ugiętych rękach [s],

                              test szybkości                    - bieg na 50 m [s],

                              test wytrzymałości            - bieg na 800 m [s];

2)      mężczyźni:       test siły                - podciąganie na drążku [liczba powtórzeń],

                                  test szybkości                    - bieg na 50 m [s],

                                  test wytrzymałości            - bieg na 1000 m [s].

-    Kolejność zdawanych sprawności: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

-    Czas trwania sprawdzianu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy prób sprawnościowych:

1)      zwis na drążku – startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał „start” wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża) tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2)      bieg na 50 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy;

3)      bieg na 800 i 1000 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4)      podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

-    Warunki zaliczenia sprawdzianu:

1)      z każdej próby sprawnościowej kandydat otrzymuje punkty rankingowe według poniższej tabeli (max 5 pkt rankingowych za jedną próbę); suma punktów rankingowych z trzech prób sprawnościowych stanowi liczbę punktów rankingowych za sprawdzian sprawności fizycznej kandydata (max 15 pkt rankingowych);

2)      warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie co najmniej 1 punktu rankingowego.

TABELA PUNKTÓW RANKINGOWYCH - KOBIETY

punkty
rankingowe

50m

800m

drążek zwis

pkt

s

min

s

5

7,6 i <

3:12 i <

48 i >

4

7,7 ÷ 8,0

3:13 ÷ 3:25

30 ÷ 47

3

8,1 ÷ 8,4

3:26 ÷ 3:36

19 ÷ 29

2

8,5 ÷ 8,8

3:37 ÷ 3:49

8 ÷ 18

1

8,9 ÷ 9,4

3:50 ÷ 4:54

3 ÷ 7

0

9,5 i >

4:55 i >

0 ÷ 2

 TABELA PUNKTÓW RANKINGOWYCH - MĘŻCZYŹNI

punkty
rankingowe

50m

1000m

drążek

pkt

s

min

liczba

5

6,6 i <

3:20 i <

16 i >

4

6,7 ÷ 6,9

3:19 ÷ 3:35

11 ÷ 15

3

7,0 ÷ 7,2

3:36 ÷ 3:47

8 ÷ 10

2

7,3 ÷ 7,9

3:48 ÷ 4:02

5 ÷ 7

1

8,0 ÷ 8,5

4:03 ÷ 5:00

1 ÷ 4

0

8,6 i >

5:01 i >

0

2. Rozmowę kwalifikacyjną –  max do 5 punktów, wg poniższych zasad:

0 punktów rankingowych - w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub motywacji do podjęcia studiów
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów;

1 punkt rankingowy - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

w przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa wyżej, dodatkowo do 4 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty - gdy posiada potwierdzone przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową
lub służbę w NSR lub pełnienie terytorialnej służby wojskowej,

1 punkt - gdy posiada świadectwo ukończenia klasy o profilu mundurowym lub zaświadczenie
o przynależności do organizacji o charakterze proobronnym,

1 punkt - gdy posiada poświadczone uprawnienia, kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej np. lotnicze, elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe (max 5)

Studia II stopnia

Na kierunki studiów drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (luty 2021) oraz semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 (październik 2020)

Forma przyjęcia na studia

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa wyżej, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

dane będące podstawą
naliczenia punktów rankingowych

liczba
punktów rankingowych

stopień zgodności efektów kształcenia

S

wynik ukończenia studiów wyższych

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych
(decyduje komisja)

0 ÷ 50

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście