Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Zasady rekrutacji

STUDIA WOJSKOWE

UWAGA:
Zasady rekrutacji podane są na podstawie projektu rozporządzenia MON – drobne szczegóły mogą ulec zmianie

REJESTRACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE (WOJSKOWE )  -  1 MARCA –  31 MAJA 2022 r.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP,
w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej.  Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

PLANY STUDIÓW  DLA PODCHORĄŻYCH  
ZAKŁADAJĄ REALIZACJĘ PRZEZ NICH DWÓCH MODUŁÓW:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera, magistra (po logistyce ekonomicznej) potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski – podporucznika - na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.
 • Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach - po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra) i mianowani są na stopień podporucznika.
 • W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi. Jako kandydaci na żołnierzy zawodowych, pełnią czynną służbę wojskową tj. służbę kandydacką.
 • Z osobą zakwalifikowaną na studia wojskowe, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

NA STUDIA WOJSKOWE MOŻE BYĆ PRZYJĘTA OSOBA, KTÓRA:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię psychologiczną
 • posiada wiek co najmniej 18 lat
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • posiada znajomość  j. angielskiego potwierdzony na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT
 • (o ile nie ma wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości)
 • uzyskała minimum 3 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej – max do uzyskania20 pkt.
 • uzyskała minimum 3 pkt za rozmowę kwalifikacyjną – max  30 pkt.


ELEMENTY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE:

 • rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej
 • analiza znajomości j. angielskiego na podstawie matury lub testu w WAT (o ile j. angielski nie był zdawany na maturze)
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji
 • do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • dla wstępnie zakwalifikowanych, badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej – skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień.

REJESTRACJA OBEJMUJE:

 1. Założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety
 2. Złożenie w Sekcji ds. Rekrutacji dokumentów:
  -    wniosku o powołanie do służby kandydackiej
  -    życiorysu
  -    odpisu aktu urodzenia
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer został wygenerowany w IRK :
  niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) opłata wynosi:
  -    na studia wojskowe – 100 zł,
  -    na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,
  -    na studia cywilne – 85 zł.

4. Uzupełnienie IRK o wyniki z matury

PRZED KWALIFIKACJĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia w szkole średniej, będące podstawą wyliczania pkt. rankingowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (np. dyplom olimpiady)
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w tym rejestrze.


MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW RANKINGOWYCH – do 150

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych
Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych
Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 30 punktów rankingowych

Maksymalną liczbę punktów rankingowych za wyniki na maturze (100/100) otrzymują:

 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej lub fizycznej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu matematycznego organizowanego w WAT - na  wszystkie  kierunki.
 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych - na kierunek studiów zgodny z tematyką olimpiady, określony w uchwale Senatu WAT, (www.wat.edu.pl w zakładce kształcenie).

Uprawnienia te przysługują na podstawie zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez komitet główny olimpiady.

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości obliczane są wg wzoru:
PRP = %M * WP * WM

gdzie:
PRP – punkty rankingowe za przedmiot, zaokrąglone do pełnych liczb,
%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %),
WP – waga przedmiotu, podana w tabeli poniżej,
WM – waga poziomu matury: poziom rozszerzony „1”, pozom podstawowy „0,5”

Suma punktów rankingowych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej, stanowi wartość określającą pozycję na liście rankingowej określonego kierunku.


PUNKTY RANKINGOWE ZA WYNIKI NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI PRZEDSTAWIA TABELA


PUNKTY RANKINGOWE ZA SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – DO 20 PKT.

WATREKRUT - nasza aplikacja pomoże Ci przygotować się do sprawdzianu sprawnościowego
do pobrania w Sklep Play

kobiety

 • test siły – zwis na drążku na czas
 • test szybkości – bieg zygzakiem („koperta”)

mężczyźni

 • test siły – podciąganie na drążku
 • test szybkości – bieg  wahadłowy 10 × 10

Tabela punktów znajduje się na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-wojskowe-testy-sprawnosciowe-i-rozmowa-kwalifikacyjna/

PUNKTY RANKINGOWE ZA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ – DO 30 PKT.
1 punkt – gdy kandydat posiada motywacje i predyspozycje do podjęcia studiów w charakterze    kandydata na żołnierza zawodowego;
10 punków  –  dziecko weterana lub żołnierza poległego w misjach albo, który zginął w czasie wykonywania obowiązków służbowych;
10 punktów – absolwent certyfikowanej klasy mundurowej o profilu wojskowym; absolwent liceum wojskowego, absolwent szkoły patronackiej WAT;
0-3 punkty – gdy złożył przysięgą wojskową, posiada potwierdzone przeszkolenie wojskowe, pełnił służbę w NSR lub Wojskach Obrony Terytorialnej;
0-3 punkty  – gdy posiada zaświadczenie o przynależności do organizacji o charakterze proobronnym,
 jest absolwentem klasy mundurowej, innej niż certyfikowana;
0-3 punkty – gdy posiada poświadczone uprawnienia, kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej np. lotnicze, elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne.

UWAGA:     
zasady rekrutacji podane są na podstawie projektu rozporządzenia MON – drobne szczegóły mogą ulec zmianie


CO ZYSKASZ JEŻELI WYBIERZESZ STUDIA WOJSKOWE W WOJSKOWEJ AKADEMI TECHNICZNEJ:

 • bezpłatną naukę, książki i pomoce naukowe,
 • od 1200 zł co miesiąc na I roku, kwota wzrasta wraz z awansami z każdym rokiem studiów, na V roku do 2600 zł,
 • bezpłatne umundurowanie,
 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
 • bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice: https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/nie-ma-drugiej-tak-wyposazonej-strzelnicy-multimedialnej/ symulatory, siłownie, baseny,
 • bezpłatny dostęp do specjalistycznych kursów i szkoleń np. skoczka spadochronowego, pilota, płetwonurka,
 • dostęp do programu Erasmus+
 • bezpłatną opiekę medyczną,
 • zniżkę 78% na bilet PKP,
 • po ukończeniu studiów otrzymujesz dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz  stopień podporucznika
 • 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku jako żołnierz zawodowySerdecznie zapraszamy na studia do Wojskowej Akademii Technicznej.

Sekcja ds. Rekrutacji WAT: e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, faks +48 261 839 159
Obowiązuje: INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)
NA STUDIA
https://wat-irk.wat.edu.pl/STUDIA CYWILNE I STOPNIA


REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE   -  1 MARCA – 15 LIPCA 2022 r.

 • studia pierwszego stopnia przezna¬czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości
 • studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar¬nych jak i niestacjonarnych
 • studia inżynierskie prowadzone są na tech¬nicznych kierunkach stu¬diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty¬tułu za¬wodowego inżyniera
 • studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • studia stacjonarne - bezpłatne
 • studia niestacjonarne - płatne
 • studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON


UTWORZENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl. Podstawą zarejestrowania, jest wprowadzenie danych.

WYBÓR KIERUNKÓW STUDIÓW

Kandydat, w czasie rejestracji ma prawo określić do trzech  kierunków  na każdym rodzaju studiów: trzy kierunki na studiach wojskowych, trzy kierunki na studiach cywilnych stacjonarnych i trzy kierunki na studiach cywilnych niestacjonarnych

WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł (100 zł jeżeli wskazane są kierunki wojskowe) bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków i form studiów.
Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej.

WPROWADZENIE WYNIKÓW MATUR

Uzupełnienie konta w systemie IRK o wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady). WAT pobiera wyniki z Krajowego Rejestru Matur jedynie w celu weryfikacji.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW         

Po ogłoszeniu wyników, należy w wyznaczonym terminie dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał  lub odpis do wglądu

MAKSYMALNĄ LICZBĘ PUNKTÓW RANKINGOWYCH ZA WYNIKI NA MATURZE (100/100) OTRZYMUJĄ:

 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej lub fizycznej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu matematycznego organizowanego w WAT - na  wszystkie  kierunki.
 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych - na kierunek studiów zgodny
 • z tematyką olimpiady, określony w uchwale Senatu WAT, (www.wat.edu.pl w zakładce kształcenie).

Uprawnienia te przysługują na podstawie zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez komitet główny olimpiady.

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości obliczane są wg wzoru:

PRP = %M * WP * WM

gdzie:
PRP – punkty rankingowe za przedmiot, zaokrąglone do pełnych liczb,
%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %),
WP – waga przedmiotu, podana w tabeli poniżej,
WM – waga poziomu matury: poziom rozszerzony „1”, pozom podstawowy „0,5”
Suma punktów rankingowych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej, stanowi wartość określającą pozycję na liście rankingowej określonego kierunku.

PUNKTY RANKINGOWE
O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie:
www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/

Serdecznie zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, gdzie publikujemy krótkie filmy o życiu w uczelni.STUDIA CYWILNE II STOPNIA


studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna¬czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar¬nych, jak i niestacjonarnych;
studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ DWA RAZY W ROKU AKADEMICKIM:

 • od stycznia do lutego  - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego
  – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego
  - po kierunkach licencjackich.

REKRUTACJA

 • UTWORZENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW
  Rekrutacja rozpoczyna się od założenia konta w systemie IRK na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl. Podstawą zarejestrowania, jest wprowadzenie danych.
 • WYBÓR KIERUNKU
  Kandydat, w czasie rejestracji ma prawo określić jeden kierunek na studiach stacjonarnych oraz jeden kierunek na studiach niestacjonarnych
 • WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ
  Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków i form studiów. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej.
 • SKŁADANIE DOKUMENTÓW
  Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty. Niedostarczenie dokumentów do zakończenia rejestracji, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-drugiego-stopnia/

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście