zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Zasady rekrutacji

NA KIERUNKI WOJSKOWE

1) Rejestrację

 • 1 - 31 marca,  wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia
 • dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK

2) Kwalifikację

 • w okresie od marca do czerwca kandydat na studia wojskowe kierowany jest przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej na badania lekarskie i do Wojskowej Pracowni Psychologicznej na badania psychologiczne mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WKU do WAT;
 • w lipcu w WAT odbywa się  sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym) oraz analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
 • sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu oraz kserokopii dowodu osobistego.

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

NA KIERUNKI CYWILNE

1)      Rejestrację

 • 1 - 12 lipca,  wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji w lipcu.

2)      Kwalifikację:

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości.

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” (w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych”, w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych). 

LICZBA SEMESTRÓW I DNI ZAJĘĆ DANYCH KIERUNKÓW

Studia cywilne I stopnia na kierunkach licencjackich - trwają 6 semestrów.

Studia cywilne I stopnia na kierunkach inżynierskimi -  trwają 7 semestrów.

Studia wojskowe, jako jednolite studia magisterskie, trwają 10 semestrów.

Studia cywilne II stopnia trwają 3 semestry.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela. Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

Koszt

 • Opłata rekrutacyjna wynosi (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów): na studia wojskowe, studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,
 • Studia stacjonarne cywilne są bezpłatne
 • Na studiach wojskowych jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także studenci-podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe.
 • Studia niestacjonarne cywilne są płatne w zależności od kierunku: 2.500 ÷ 4.000 zł za semestr: na studia  stacjonarne cywilne – 85 zł. 

LISTA KIERUNKÓW 

STUDIA „WOJSKOWE”, czyli studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Studia stacjonarne. Trwają 10 semestrów.  Absolwenci po 5 latach studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

LIMIT PRZYJĘĆ w 2019 – 889 miejsc w WAT

Wydziały

Kierunki studiów

Limit miejsc

Wydział Cybernetyki

informatyka

80

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

107

Wydział Elektroniki

elektronika i telekomunikacja

222

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

budownictwo

50

geodezja i kartografia

40

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

65

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

inżynieria bezpieczeństwa

15

lotnictwo i kosmonautyka

40

mechatronika

125

Wydział Nowych Technologii i Chemii

chemia

25

Wydział Logistyki

logistyka –profil praktyczny

120

 

STUDIA CYWILNE– bez zobowiązań wobec MON

KIERUNKI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

(na rok 2019 / 2020 planowane są podobne kierunki)

kierunek studiów /
podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów

studia

stacjonarne

niestacjonarne

bezpieczeństwo narodowe
Wydział Cybernetyki

80

60

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

interdyscyplinarny: WMW WEL WCY IOE

90

 

biogospodarka
Wydział Mechaniczny

30

 

budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

60

40

chemia
Wydział Nowych Technologii i Chemii

70

 

elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki

130

60

energetyka
Wydział Elektroniki

70

50

geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

60

40

informatyka
Wydział Cybernetyki

kierunki informatyczne

60

informatyka w medycynie
Wydział Cybernetyki

kierunki informatyczne

 

inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

50

 

inżynieria kosmiczna i satelitarna
Instytut Optoelektroniki

30

 

inżynieria materiałowa
Wydział Nowych Technologii i Chemii

50

 

kierunki informatyczne WCY
Wydział Cybernetyki

200

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wydział Cybernetyki

kierunki informatyczne

 

logistyka (profil ogólnoakademicki)
Wydział Mechaniczny

80

80

logistyka (profil praktyczny)
Wydział Logistyki

80

40

lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

70

40

mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

90

60

mechatronika
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

70

60

obronność państwa (profil praktyczny)
Wydział Logistyki

80

40

zarządzanie
Wydział Cybernetyki

80

40

-   na studia I stopnia - wyniki na świadectwie dojrzałości,
Na studia cywilne nie ma egzaminów, jedynym kryterium kwalifikacyjnym są:

-   na studia II stopnia - wynik ukończenia studiów i przebieg studiów na podstawie dyplomu i suplementu
do dyplomu

Przedmioty i ich maksymalne wartości punktów rankingowych na kierunki studiów I stopnia

 

 

 

kierunek studiów

 

 

 

studia wojskowe  – „W”

studia cywilne      – „C”

 

 

przedmiot;
 maksymalna liczba punków rankingowych
 z przedmiotu na poziomie rozszerzonym

(poziom podstawowy: podana wartość mnożona przez 0,5)

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

biogospodarka

C

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

5

budownictwo

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

chemia

C/W

45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

energetyka

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

geodezja i kartografia

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

informatyka**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

informatyka w medycynie**

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

kryptologia i cyberbezpieczeństwo**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria
kosmiczna i satelitarna

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria materiałowa

C

45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

5

logistyka (profil ogólnoakademicki)

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka (profil praktyczny)

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

lotnictwo i kosmonautyka

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechatronika

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

obronność państwa (profil praktyczny)

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

* - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

**- jako „kierunki informatyczne”, podział nastąpi po pierwszym roku studiów

 

Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu 
(w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

1)      wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

2)      waga poziomu - poziom podstawowy - 0,5    poziom rozszerzony - 1;

3)      waga przedmiotu w zależności od kierunku studiów:

a)      matematyka (na kierunki inżynierskie), a na kierunki bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie) - 0,45,

b)      fizyka, informatyka, chemia, biologia (na wybrane kierunki inżynierskie), a na kierunki bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie - 0,3,

c)      język obcy - 0,2,

d)      język polski - 0,05.

Przeliczenie wg powyższego wzoru prezentuje tabela:

wynik
maturalny
z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej
na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, 
geografia, historia, wiedza
o społeczeństwie

matematyka*,
fizyka, informatyka, chemia, biologia

język obcy

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

100

23

45

15

30

10

20

3

5

99

22

45

15

30

10

20

2

5

98

22

44

15

29

10

20

2

5

97

22

44

15

29

10

19

2

5

96

22

43

14

29

10

19

2

5

95

21

43

14

29

10

19

2

5

94

21

42

14

28

9

19

2

5

93

21

42

14

28

9

19

2

5

92

21

41

14

28

9

18

2

5

91

20

41

14

27

9

18

2

5

90

20

41

14

27

9

18

2

5

89

20

40

13

27

9

18

2

4

88

20

40

13

26

9

18

2

4

87

20

39

13

26

9

17

2

4

86

19

39

13

26

9

17

2

4

85

19

38

13

26

9

17

2

4

84

19

38

13

25

8

17

2

4

83

19

37

12

25

8

17

2

4

82

18

37

12

25

8

16

2

4

81

18

36

12

24

8

16

2

4

80

18

36

12

24

8

16

2

4

79

18

36

12

24

8

16

2

4

78

18

35

12

23

8

16

2

4

77

17

35

12

23

8

15

2

4

76

17

34

11

23

8

15

2

4

75

17

34

11

23

8

15

2

4

74

17

33

11

22

7

15

2

4

73

16

33

11

22

7

15

2

4

72

16

32

11

22

7

14

2

4

71

16

32

11

21

7

14

2

4

70

16

32

11

21

7

14

2

4

69

16

31

10

21

7

14

2

3

68

15

31

10

20

7

14

2

3

67

15

30

10

20

7

13

2

3

66

15

30

10

20

7

13

2

3

65

15

29

10

20

7

13

2

3

64

14

29

10

19

6

13

2

3

63

14

28

9

19

6

13

2

3

62

14

28

9

19

6

12

2

3

61

14

27

9

18

6

12

2

3

60

14

27

9

18

6

12

2

3

59

13

27

9

18

6

12

1

3

58

13

26

9

17

6

12

1

3

57

13

26

9

17

6

11

1

3

56

13

25

8

17

6

11

1

3

55

12

25

8

17

6

11

1

3

54

12

24

8

16

5

11

1

3

53

12

24

8

16

5

11

1

3

52

12

23

8

16

5

10

1

3

51

11

23

8

15

5

10

1

3

50

11

23

8

15

5

10

1

3

49

11

22

7

15

5

10

1

2

48

11

22

7

14

5

10

1

2

47

11

21

7

14

5

9

1

2

46

10

21

7

14

5

9

1

2

45

10

20

7

14

5

9

1

2

44

10

20

7

13

4

9

1

2

43

10

19

6

13

4

9

1

2

42

9

19

6

13

4

8

1

2

41

9

18

6

12

4

8

1

2

40

9

18

6

12

4

8

1

2

39

9

18

6

12

4

8

1

2

38

9

17

6

11

4

8

1

2

37

8

17

6

11

4

7

1

2

36

8

16

5

11

4

7

1

2

35

8

16

5

11

4

7

1

2

34

8

15

5

10

3

7

1

2

33

7

15

5

10

3

7

1

2

32

7

14

5

10

3

6

1

2

31

7

14

5

9

3

6

1

2

30

7

14

5

9

3

6

1

2

29

7

13

4

9

 

 

 

 

28

6

13

4

8

 

 

 

 

27

6

12

4

8

 

 

 

 

26

6

12

4

8

 

 

 

 

25

6

11

4

8

 

 

 

 

24

5

11

4

7

 

 

 

 

23

5

10

3

7

 

 

 

 

22

5

10

3

7

 

 

 

 

21

5

9

3

6

 

 

 

 

20

5

9

3

6

 

 

 

 

19

4

9

3

6

 

 

 

 

18

4

8

3

5

 

 

 

 

17

4

8

3

5

 

 

 

 

16

4

7

2

5

 

 

 

 

15

3

7

2

5

 

 

 

 

14

3

6

2

4

 

 

 

 

13

3

6

2

4

 

 

 

 

12

3

5

2

4

 

 

 

 

11

2

5

2

3

 

 

 

 

10

2

5

2

3

 

 

 

 

9

2

4

1

3

 

 

 

 

8

2

4

1

2

 

 

 

 

7

2

3

1

2

 

 

 

 

6

1

3

1

2

 

 

 

 

5

1

2

1

2

 

 

 

 

4

1

2

1

1

 

 

 

 

3

1

1

0

1

 

 

 

 

2

0

1

0

1

 

 

 

 

1

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Uwaga: matematyka* - w zależności od kierunku studiów

Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów I stopnia zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne - nie można się nimi sugerować.

Poniżej minimalne wartości pkt rankingowych po decyzjach WKR na studia pierwszego stopnia:
W - studia wojskowe, CS - cywilne stacjonarne, CN - cywilne niestacjonarne

kierunek studiów
/PJO

2016

2017

2018

W

CS

CN

W

CS

CN

W

CS

CN

bezpieczeństwo narodowe
WCY

 -

37

15

 -

44

20

 

41

20

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
WME WCY WEL IOE

 

 

 

 

 

 

 

26

 

biogosodarka
WME

-

47

-

-

54

-

 

19

 

budownictwo
WIG

53

37

25

58

52

29

43

49

30

chemia
WTC

73

50

18

76

59

26

61

46

 

elektronika i telekomunikacja
WEL

33

35

15

24

44

21

29

45

20

energetyka
WEL

 -

32

12

 -

44

20

-

42

20

geodezja i kartografia
WIG

58

30

25

45

39

21

42

37

15

informatyka
WCY

38

55

17

39

70

31

34

 

31

informatyka w medycynie
WCY

 -

40

 -

60

 -

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa
WML

 -

32

 -

30

 -

42

34

 

inżynieria kosmiczna i satelitarna
IOE

 -

56

 -

 -

55

 -

 

49

 

inżynieria materiałowa
WTC

 -

30

 -

38

 -

 

34

 

kryptologia
 i cyberbezpieczeństwo
WCY

 66

52

17

46

66

-

22

 

 

kierunki informatyczne WCY
Wydział Cybernetyki

 

 

 

 

 

 

 

58

 

logistyka
WME

-

32

15

-

39

16

 

38

19

logistyka

WLO

57

37

18

61

42

19

50

38

20

lotnictwo i kosmonautyka
WML

54

37

16

47

48

19

58

46

 

mechanika i budowa maszyn
WME

53

39

15

70

46

19

47

43

20

mechatronika
WML

46

46

16

45

57

19

38

49

30

obronność państwa
WLO

 -

 32

 -

 -

36

15

 

35

16

zarządzanie
WCY

 -

43

15

 -

52

 

46

 

Dodatkowe punkty oraz wymagania rekrutacyjne na STUDIA WOJSKOWE

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • znać język angielski na odpowiednim poziomie (min. 5 pkt. rankingowych, tj. 45% na poziomie podstawowym, 25% na poziomie rozszerzonym lub 2 na „starej” maturze)
 • posiada wiek co najmniej 18 lat

Na studia wojskowe dodatkowe punkty doliczane są za:

1. Sprawdzian sprawności fizycznej

Sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany jest następująco:

-    Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych wchodzących w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

-    Sprawdzian obejmuje następujące próby sprawnościowe:

1)      kobiety:            test siły                - zwis na drążku o ugiętych rękach [s],

                              test szybkości                    - bieg na 50 m [s],

                              test wytrzymałości            - bieg na 800 m [s];

2)      mężczyźni:       test siły                - podciąganie na drążku [liczba powtórzeń],

                                  test szybkości                    - bieg na 50 m [s],

                                  test wytrzymałości            - bieg na 1000 m [s].

-    Kolejność zdawanych sprawności: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

-    Czas trwania sprawdzianu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy prób sprawnościowych:

1)      zwis na drążku – startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał „start” wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża) tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2)      bieg na 50 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy;

3)      bieg na 800 i 1000 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4)      podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

-    Warunki zaliczenia sprawdzianu:

1)      z każdej próby sprawnościowej kandydat otrzymuje punkty rankingowe według poniższej tabeli (max 5 pkt rankingowych za jedną próbę); suma punktów rankingowych z trzech prób sprawnościowych stanowi liczbę punktów rankingowych za sprawdzian sprawności fizycznej kandydata (max 15 pkt rankingowych);

2)      warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie co najmniej 1 punktu rankingowego.

TABELA PUNKTÓW RANKINGOWYCH - KOBIETY

punkty
rankingowe

50m

800m

drążek zwis

pkt

s

min

s

5

7,6 i <

3:12 i <

48 i >

4

7,7 ÷ 8,0

3:13 ÷ 3:25

30 ÷ 47

3

8,1 ÷ 8,4

3:26 ÷ 3:36

19 ÷ 29

2

8,5 ÷ 8,8

3:37 ÷ 3:49

8 ÷ 18

1

8,9 ÷ 9,4

3:50 ÷ 4:54

3 ÷ 7

0

9,5 i >

4:55 i >

0 ÷ 2

 TABELA PUNKTÓW RANKINGOWYCH - MĘŻCZYŹNI

punkty
rankingowe

50m

1000m

drążek

pkt

s

min

liczba

5

6,6 i <

3:20 i <

16 i >

4

6,7 ÷ 6,9

3:19 ÷ 3:35

11 ÷ 15

3

7,0 ÷ 7,2

3:36 ÷ 3:47

8 ÷ 10

2

7,3 ÷ 7,9

3:48 ÷ 4:02

5 ÷ 7

1

8,0 ÷ 8,5

4:03 ÷ 5:00

1 ÷ 4

0

8,6 i >

5:01 i >

0

2. Rozmowę kwalifikacyjną –  max do 5 punktów, wg poniższych zasad:

0 punktów rankingowych - w przypadku stwierdzenia brak predyspozycji lub motywacji do podjęcia studiów
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów;

1 punkt rankingowy - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

w przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa wyżej, dodatkowo do 4 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty - gdy posiada potwierdzone przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową
lub służbę w NSR lub pełnienie terytorialnej służby wojskowej,

1 punkt - gdy posiada świadectwo ukończenia klasy o profilu mundurowym lub zaświadczenie
o przynależności do organizacji o charakterze proobronnym,

1 punkt - gdy posiada poświadczone uprawnienia, kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej np. lotnicze, elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe (max 5)

Studia II stopnia

Na kierunki studiów drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 (luty 2019) oraz semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 (październik)

Forma przyjęcia na studia

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa wyżej, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

dane będące podstawą
naliczenia punktów rankingowych

liczba
punktów rankingowych

stopień zgodności efektów kształcenia

S

wynik ukończenia studiów wyższych

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych
(decyduje komisja)

0 ÷ 50

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama